Rodzice w procesie wychowawczym

Partnerska rola Rodziców w zakresie wspierania rodziców Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu w procesie edukacyjno-wychowawczym

Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu jako instytucja powołana do realizowania zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym zabiega, aby jednym z ważniejszych czynników warunkujących prawidłową i pełną realizację celów i zadań przedszkola było pozyskanie i wspieranie do współpracy rodzinę wychowanków jako podstawowego środowiska wychowawczego.

Stroną, która ma obowiązek inicjowania i rozwijania różnych form kontaktów powinno być - z racji swego powołania i kompetencji osób w nim pracujących – przedszkole. Nie możemy dobrze wychowywać dzieci, gdy nie włączymy dla tej sprawy rodziców oraz nie uzyskamy z ich strony akceptacji głównych celów i zadań przedszkola. Wielu rodziców przejawia duże zainteresowanie rozwojem dziecka i wykazuje chęć współdziałania z przedszkolem. Rodzice mający pozytywny stosunek do zamierzeń edukacyjnych i wychowawczych przedszkola nawiązują ściślejszą współpracę, opartą na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości oraz zasadach partnerstwa.

Współpraca ta znajduje odzwierciedlenie w aktach prawnych. W przedszkolu realizuje się cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie.

Współpraca z rodzicami wynika również bezpośrednio z przepisów prawnych zawartych w Statucie przedszkola i oraz innych dokumentach pedagogicznych (procedury, regulaminy, instrukcje), gdzie zapisane są główne cele, formy, metody jej realizacji .

Od chwili przekroczenia przez każde dziecko progu naszego przedszkola - cel pracy wychowawczo- pedagogicznej przedszkola i cel rodziny wychowanka staje się wspólny. Z wychowawczego punktu widzenia jest bardzo pożądane, działanie, które wiążę te dwa najważniejsze środowiska wychowawcze aby działały wspólnie i wzajemnie się uzupełniały.

Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu ma za zadanie współpracować i wspierać rodziców w ich wychowawczych działaniach i umiejętnościach.

Dlatego zabiegamy aby dla nasi Rodzice:

 • czuli się równoprawnymi członkami społeczności przedszkolnej,

 • dążyli do włączenia się w spójny i jednolity system oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych na płaszczyźnie przedszkole i dom rodzinny wychowanka czyli brali aktywny udział w procesie wychowania i edukacji swojego dziecka w przedszkolu,

 • pozostawali w partnerskich i otwartych interakcjach z nauczycielami,

 • zapoznawali się na bieżąco z realizowanymi w przedszkolu zadaniami wynikającymi z planów pracy i Koncepcji pracy przedszkola,

 • brali czynny udział we wszystkie formach współpracy organizowanych przez przedszkole,

 • uczestniczyli w promowaniu placówki w środowisku lokalnym,

 • wzbogacali własną wiedzę i umiejętności pedagogiczne proponowanej przez przedszkole poprzez pedagogizacja,

 • uczestniczyli we wzmacnianiu więzi rodzinnych i relacji między pokoleniowych,

 • tworzyli pozytywną atmosferę w kontaktach z przedszkolem,

 • otrzymywali rzetelną informację na temat rozwoju i postępów swojego dziecka, jego zachowaniu i przyczynach ewentualnych niepowodzeniach,

 • informowani byli o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio wspomagać,

 • wyrażali i przekazywali swoją opinię w ważnych sprawach przedszkola organowi prowadzącemu,

 • wyrażali i przekazywali organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola z zachowaniem drogi służbowej

 • informowani byli o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

Ponadto rodzice uzyskują w naszej placówce potrzebną wiedzę z zakresu edukacji przedszkolnej dziecka poprzez szeroko rozumianą pedagogizację.

Tym celu rodzice otrzymują od nauczycieli wiedzę fachową na temat:

 • rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka,

 • funkcjonowania w grupie rówieśniczej,

 • stosowanych umów i norm społecznych w formie Kodeksu przedszkolaka,

 • zdrowego stylu życia,

 • zasady skutecznej komunikacji w rodzinie,

 • mocnych i słabych stron dziecka,

 • rodzajach aktywności dziecka,

 • warunków potrzebnych do wielostronnego rozwoju dziecka,

 • zmianach rozwojowych,

 • programach realizowanych w przedszkolu,

 • umiejętnościach i zdolnościach,

 • wymaganiach przedszkola,

 • mocnych i słabych stronach dziecka,

 • diagnozie rozwoju dziecka pod kątem przygotowania go do edukacji w szkole

 • sposobów aktywnego spędzenia czasu z dzieckiem,

 • sposobów zmiany relacji między dziećmi a dorosłymi,

 • nowych metod pracy.

Nasze przedszkole jako instytucja otwarta dąży do ścisłej współpracy z rodzicami. Staramy się, aby rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola tworzyli jedną społeczność, której głównym celem jest dobro dziecka. Dobre współdziałanie z rodzicami to także możliwość promowania placówki oraz uzyskania pomocy ze strony rodziców, którzy dostrzegając zaangażowanie nauczycieli, podejmują różne działania na rzecz przedszkola. Współdziałanie nauczycieli i rodziców to możliwość lepszego poznania się, działania w miłej, serdecznej i przyjaznej atmosferze.

Pragnąc pozyskać rodziców do partnerskiej współpracy dajemy im możliwość decydowania o wielu ważnych aspektach działalności przedszkola, a w szczególności: 

 1. Przedstawiania własnych oczekiwań odnośnie pracy i funkcjonowania placówki na temat:

 • dostosowaniu czasu pracy i przerw w pracy przedszkola do zgłaszanych potrzeb w tym zakresie,

 • uwzględnieniu postulatów rodziców w organizacji dnia,

 • prowadzenia zajęć dodatkowych na życzenie rodziców oraz kontroli ich jakości,

 • prowadzenia projektów związanych z wdrażanymi innowacjami pedagogicznymi proponowanymi przez przedszkole (nowe metody i formy pracy pedagogicznej) oraz programami autorskimi przedszkoli,

 • umożliwieniu rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola

 • wyżywienia dzieci i organizacji posiłków,

 • form odpoczynku dzieci (leżakowanie, zabawy relaksacyjne),

 • organizacji uroczystości przedszkolnych,

 1. Znajomości zasad i praw obowiązujących na terenie placówki – Statutu oraz norm i wartości proponowanych przez przedszkole w tym misji przedszkola, koncepcji i planów pracy w każdym roku szkolnym, realizowanych programów i projektów edukacyjnych

 2. Organizacji i przebiegu planowanych remontów i zakupów, które będą realizowane przy wsparciu rodziców, prac na rzecz przedszkola, do których będą zapraszani rodzice.

 3. Rodzice poznają w naszej placówce nowe środowisko własnego dziecka poprzez:

 • monitoring grupowej gazetki dla rodziców,

 • śledzenie informacji na tablicy informacyjnej nt: „Rodzicu- Warto wiedzieć”,

 • zebrania ogólne i grupowe,

 • stałą aktualizację strony internetowej przedszkola,

 • spotkania integracyjne- pikniki,

 • redagowaną gazetkę przedszkolną Małe Wiadomości,

 • foldery promocyjne,

 • ulotki i materiały informacyjne

 • festyny integracyjne,

 • udział w zajęciach otwartych,

 • kultywowanie tradycji rodzinnych: pasowanie na przedszkolaka, jasełka, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, kiermasze świąteczne itp.

 • kronika,

 • wycinki prasowe,

 • galeria zdjęć z imprez i uroczystości przedszkolnych i miejskich,

 • organizacja dni otwartych przedszkola,

 • wywiady do mediów,

 • uczestnictwo w programach i projektach edukacyjnych wspierających dziecko z uwzględnieniem aktywnego współuczestnictwa rodziców.: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Przyjaciele Zippiego”,Póki zdrowie mieszka w ciele, póty radość i wesele”, „Tarnobrzeg - moje miasto”.

 1. Rodzice mają prawo i uczestniczą w różnych formach współpracy proponowanych przez przedszkole , a w szczególności poprzez:

 • kontakty indywidualne

 • zebrania grupowe typu spotkania rodziców z udziałem specjalisty,

 • spotkania popołudniowe - wspólna wigilia, piknik rodzinny

 • zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli,

 • dni otwarte,

 • zajęcia warsztatowe o charakterze treningu umiejętności wychowawczych, który pozwoli udoskonalić umiejętności pedagogiczne rodziców. Efektem tych zabiegów jest rodzic wychowujący i wspierający dziecko.

 • inspirowanie rodziców do działań wzbogacających bazę materialną przedszkola – pomoc w urządzeniu i zagospodarowaniu kącików zainteresowań,

 • udział w programie adaptacyjnym dla dzieci i rodziców nowoprzyjętych,

 • organizacja uroczystości i innych ważnych dni w życiu dziecka,

 • wspólne świętowanie i wspólne wyjazdy integracyjne,

 • organizowanie prezentacji umiejętności muzycznych i plastycznych ich dzieci m.in. nt:„Cztery pory roku w wierszu i w piosence”,

 • zapraszanie do przedszkola rodziców wykonujących interesujące zawody, organizowanie wycieczek do zakładów pracy rodziców,

 • stosowanie szeroko pojętej profilaktyki prozdrowotnej,

 • wspólny udział w akcjach społecznych i charytatywnych.

Oddziaływania wychowawcze realizowane w przedszkolu, a wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego mają na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniają potrzeby społeczności przedszkolnej - dzieci, rodziców oraz środowiska , integrując nauczycieli i rodziców w realizacji spójnych celów wychowawczych.

Na właściwe zorganizowanie współpracy przedszkola z rodzicami wpływ ma życzliwy i partnerski stosunek nauczycieli i rodziców oraz wzajemne zrozumienie. Dobrze zorganizowana współpraca przedszkola z rodzicami jest jednym z istotnych czynników osiągania przez przedszkole dobrych wyników w pracy opiekuńczej i wychowawczo – dydaktycznej oraz przyczynia się do niwelowania wielu problemów w domu.

Niezależnie od inicjatywy rodziców, każdy nauczyciel musi zabiegać o porozumienie się z nimi dla dobra dzieci, które wspólnie wychowuje dom i przedszkole.

Współpraca rodziców i nauczycieli w naszym przedszkolu dalszym ciągu w roku szkolnym 2012/13 i latach następnych polegać będzie na:

 1. Wzajemnym wspieraniu się rodzica i nauczyciela w procesie edukacji.

 2. Rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców pod kątem udoskonalenia metod postępowania wobec dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości rozwojowych.

 3. Budowaniu autorytetu rodziców poprzez aktywne włączanie ich w proces edukacji dziecka - weryfikowaniu wyobrażenia rodziców na temat wychowania dziecka w wieku przedszkolnym oraz roli przedszkola w tym zakresie.

 4. Szczegółowym instruktażu rodziców o mechanizmach wdrażania dzieci w funkcjonujący w przedszkolach Kodeksy zachowań Przedszkolaka oraz przyswajanie norm – społeczno-moralnych (szanowanie godności i praw dziecka, egzekwowanie obowiązków)

 5. Pokazywaniu rodzicom sposobów postępowania w sytuacjach nietypowych, konfliktowych i trudnych - wspólne podejmowanie działań, aby na bieżąco rozwiązywać trudne i konfliktowe sytuacje stosując dialog i negocjację jako pożądane metody w ich rozwiązywaniu.

 6. Mobilizowaniu i wspomaganiu rodziców i nauczyciela w doskonaleniu umiejętności wychowawczych – udział w szkoleniach i warsztaty proponowanych przez przedszkole

 7. Doradzaniu rodzicom wyboru adekwatnych dla dziecka metod nauczania i wychowania dziecka.

 8. Wykorzystywaniu na gruncie przedszkola własnych umiejętności i doświadczeń zawodowych rodziców w celu uatrakcyjniania pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu – prezentowanie własnych zainteresowań, hobby, ciekawych zawodów przez rodziców na forum przedszkola.

 9. Informowaniu rodziców o zaobserwowanych uzdolnieniach i talentach dzieci.

 10. Udzielaniu pomocy materialnej i rzeczowej wychowankom będących w trudnej sytuacji materialnej – współpraca z MOPR-em, Bankiem żywności..

 11. Pomaganiu rodzicom w diagnozie sytuacji socjalnej dziecka w rodzinie - badanie sytuacji dzieci z rodzin biednych, patologicznych oraz pomoc tym dzieciom i rodzinom poprzez udzielanie instruktażu w jaki sposób można uzyskać wsparcie socjalne organizowane przez instytucje i organizacje do tego uprawnione.

 12. Integrowaniu się z przedszkolem w trakcie organizowanych spotkań i uroczystości wynikających z kalendarza imprez przedszkolnych, uczestnicząc z chęcią w kultywowaniu tradycji przedszkolnych, rodzinnych i świątecznych  we wspólnym gronie.

 13. Angażowaniu się rodziców w kampanię społeczną z zakresu promocji czytania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 14. Aktywnym uczestnictwie w spotkaniach adaptacyjnych w celu niwelowania stresu adaptacyjnego u dzieci w oparciu realizowane od wielu lat programy adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych.

 15. Angażowaniu się i współodpowiedzialność za pomoc w organizacji imprez przedszkolnych podczas pikników, wigilii w przedszkolu, wycieczek krajoznawczych, imprez środowiskowych.

 16. Aktywnym uczestnictwie w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci i instytucji współdziałających z przedszkolem takich jak: „Podziel się sercem - podziel się złotówką”, „ Wszystkie dzieci nasze są”, „ Niedziela palmowa dla bliźniego”.

 17. Kompensowaniu braków w wiedzy rodzica i nauczyciela na temat edukacji dziecka (np. rozwoju i wsparcia dla dziecka utalentowanego, zdolnego, „przeciętnego", o specyficznych potrzebach edukacyjnych).

 18. Korygowaniu wiedzy rodziców o nieprawidłowościach rozwojowych, negatywnej postawie wobec napotykanych trudności i niepowodzeń, niekorzystnym rozwoju społecznym dzieci („dziecko telewizyjne",„komputerowe", samotne, wyizolowane).

 19. Pomaganiu rodzicom i nauczycielom w organizowaniu i prowadzeniu terapii pedagogicznej, logopedycznej i psychologicznej rodziny - motywowanie i wspomaganie rodziców w poszukiwaniu aktywnych metod i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziny i dziecka.

 20. Współdziałaniu w organizowaniu wewnętrznych i między przedszkolnych konkursów plastycznych - konkursy rodzinne o różnorodnej tematyce: pora roku w wierszu i w piosence, świąteczne zwyczaje, piękno otaczającego świata, itp. oraz sponsorowanie nagród dla uczestników.

 21. Przekazywaniu wiedzy o zdrowym stylu życia i aktywnych formach spędzania czasu wolnego w formie:

 • ulotek,

 • artykułów na stronę internetową przedszkola.

 • prezentacji na tablicę informacyjną w przedszkolu

Charakteryzująca dzieci w wieku 3 - 6 lat naturalna aktywność, ciekawość, skłonność do naśladownictwa, wrażliwość emocjonalna, to czynniki, które stwarzają korzystne warunki do osiągnięcia zamierzonych celów oraz pozytywnych efektów działań wychowawczych.

Zadaniem nauczycieli w szczególności jest określić jakimi wartościami powinniśmy kierować się w stosunku do naszych wychowanków, ich rodziców, jakie normy postępowania, czy zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. Dobór określonych form organizacyjnych zależy od celów i treści, jakie nauczyciel zamierza przekazać przez daną formę współpracy z rodzicami.

Nauczyciel w przedszkolu wypełnia funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec dzieci w czasie kiedy rodzice pracują, dostarczając dziecku okazji do rozwijania wiedzy i umiejętności, stwarza sytuacje wychowawcze oraz dba o jakość proponowanych treści programowych.

Rodzice są naszymi pełnoprawnymi partnerami w wychowywaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Im większą uzyskamy zgodność systemów wychowawczych między tym, jaki prezentujemy w przedszkolu, a tym który realizują rodzice w domu, tym bardziej spójny i tym lepszy będzie rozwój dzieci. Problem polega na tym, że prawdziwe partnerstwo i współpraca nie są łatwe. Obie strony wciąż wiele dzieli, obie strony potrzebują wiedzy, umiejętności i okazji aby mogły zbliżyć się do siebie. Dzięki bliskim i stałym kontaktom obie strony mogą czerpać wiele korzyści.

Propozycje, które oferujemy rodzicom naszych dzieci spotykają się z dużym zainteresowaniem i uznaniem. By zasłużyć sobie na opinię dobrego przedszkola musimy stawiać sobie coraz wyższe wymagania. Swoje cele wychowawcze osiąga przedszkole stawiając i oczekując od rodziców spełnienia różnych wymagań i zadań. Podjęcie trudu edukacji dzieci zmusza nas do ciągłego podwyższania własnych kwalifikacji oraz dopinguje do poszukiwania wciąż nowych form współpracy. Pomysłów na nie jest tyle, ilu jest nauczycieli. Warto systematycznie rozwijać się w tym zakresie, aby osiągnąć optymalny stan w postaci świadomości rodziców, że drzwi przedszkola są szeroko otwarte na potrzeby i oczekiwania dzieci oraz ich rodziców.

Każda propozycja skierowana do rodziców przygotowana jest w sposób profesjonalny z autentycznym zaangażowaniem wszystkich, którzy biorą udział w przygotowaniach. Stały kontakt z rodzicami daje możliwość weryfikowania na bieżąco wszelkich propozycji, oczekiwań i potrzeb. Pozwala też poznać, jak rodzice oceniają naszą pracę.

Zadaniem naszego przedszkola jest więc wzmacnianie uczuciowych więzi między dzieckiem, a jego rodzicami, budzenie zainteresowania rodziców światem dziecięcych przeżyć, a więc także tym wszystkim, co dzieje się w przedszkolu, które wprowadza dziecko w życie społeczne, kształtujące postawy jego charakteru, wzbudza zaciekawienie przyrodą, sztuką, pobudza wyobraźnię i potrzebę tworzenia.

Przygotowała
Wanda Kozak
Dyrektor Przedszkola nr 5
w Tarnobrzegu

(C) 1976 - 2021 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.