Profil edukacyjny

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2014-2017

GŁÓWNE ZADANIA PRACY PRZEDSZKOLA NAKIEROWANE NA ROZWÓJ WYCHOWANKÓW

 1. Indywidualizowanie procesu edukacyjnego, stosownie do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci  poprzez zajęcia wspomagające efektywność uczenia się dzieci w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

 2. Stymulowanie i doskonalenie sprawności psychomotorycznej wychowanków w kontekście profilaktyki otyłości wśród dzieci oraz profilaktykę wad postawy poprzez:

  • gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci o znaczeniu zdrowotno– rekreacyjnym oraz sportowym,

  • zmiana nawyków żywieniowych wychowanków.

 1. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju - upowszechnianie wśród dzieci w wieku przedszkolnym wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju poprzez podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.

 2. Inspirowanie nauczycieli do nowatorstwa pedagogicznego i otwartej postawy na upowszechnianie oraz wdrażanie rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań przedszkola.

 3. Rozwijanie kreatywnej postawy dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności.

 4. Kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych przy jednoczesnym otwarciu się na kultury europejskie. Dziecko w wieku przedszkolnym w roli Europejczyka.

 

GŁÓWNE CELE W/W DZIALAŃ

WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH PRZEDSZKOLA:

 1. Zapewnianie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych.

 2. Pogłębianie współpracy ze szkołą podstawową pod kątem łagodnego przejścia z edukacji przedszkolnej do etapu realizowania obowiązku szkolnego w związku z obniżeniem wieku jego wdrażania.

 3. Realizacja założeń kierunków polityki oświatowej państwa.

 4. Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności lokalnej.

 5. Stała współpraca z partnerami i sojusznikami przedszkola działającymi na terenie miasta.

 6. Kierowanie się w kontaktach z dzieckiem zasadami:

  • podmiotowości

  • indywidualizacji,

  • praworządności wynikającej z Konwencji Praw Dziecka.

 1. Wyrabianie u dzieci nawyków dbania o własne zdrowie w zakresie szerokopojętej profilaktyki zdrowotnej.

 2. Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka poprzez zachęcanie do wszelkiego rodzaju zabaw zaspakajających naturalną potrzebę ruchu oraz promocję zdrowego stylu życia.

 3. Stymulowanie rozwoju zdolności poznawczych i twórczych dzieci w kształtowaniu ich osobowości.

  • sukces na miarę swoich możliwości każdego dziecka w przedszkolu.

  • indywidualizowanie pracy z dzieckiem wymagającym pomocy i wsparcia specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Wykorzystanie potencjału zawodowego kompetentnych i doświadczonych nauczycieli w tworzeniu nowatorstwa pedagogicznego:

  1. praca nowatorskimi formami i metodami pracy,

  2. realizację programów własnych,

  3. uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej przedszkola.

 1. Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za stan środowiska.

 2. Promowanie przez dzieci stylu życia i zachowań przyjaznych środowisku.

 3. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i przyjaznego klimatu wychowawczego poprzez realizację programów wychowawczych służących wzmacnianiu pozytywnych zachowań dzieci oraz przeciwdziałania postawom agresywnym.

 4. Efektywna współpraca z rodzicami jako najważniejszymi partnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

 

KRYTERIA SUKCESU

 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola o bezpłatne zajęcia dodatkowe.

 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

 • Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych i wychowawczego.

 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

 • Liczny udział dzieci w konkursach, przeglądach, akcjach społecznych i charytatywnych itp.

 • Zwiększona aktywność dzieci na rzecz działań i zachowań przyjaznych środowisku.

 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne materiały metodyczne.

 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.

 • Wysoka motywacji i zadowolenie nauczycieli w dążeniu do osiągnięcia sukcesu wynikającego z postępów w pracy z wychowankami.

(C) 1976 - 2021 Przedszkole nr 5 w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.